josh-applegate-mjn1LcoU1Cw-unsplash (1)

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu Świętego jest bramą sakramentów  konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu udzielenia sakramentu chrztu św., w kościele rektorskim pw. Ducha Św., w kancelarii parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela rodzice przedkładają następujące dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.

 2. Świadectwo ślubu kościelnego.

 3. Dane personalne rodziców chrzestnych (świadków): imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.

 4. Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni mieszkają.

 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

 6. Zgoda ks. Proboszcza na chrzest dziecka poza  parafią zamieszkania rodziców.

 

DLA KAŻDEGO DZIECKA RODZICE WYBIERAJĄ CHRZESTNYCH

Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 • Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.

 • Ukończyli 16 lat.

 • Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.

 • Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.

 • Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.

 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 • Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, a także młodzież nie biorąca udziału w katechizacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

 • Rodzice chrzestni powinni być obecni w czasie udzielania sakramentu, gdyż ich zadaniem jest, wraz z rodzicami, przedstawianie dziecka do chrztu.

 

W tygodniu poprzedzającym chrzest dziecka, rodzice składają stosowne dokumenty w zakrystii kościoła Ducha Świętego, podpisane przez Proboszcza Parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela !